Архитектурните проекти, които предлагаме са абсолютно съобразени и отговарят на действащите в страната ни закони (ЗУТ), наредби и разпоредби за застрояване, наредби за съдържание на архитектурните проекти, за екология и енергийна ефективност, които са общовалидни за цялата територия. На местно ниво трябва да се съобразят специфичните изисквания при строителство (свлачище, паметник на културата), ако има такива, застроителните показатели на зоната (дадени във визата или ПУП), особености на региона като геология (носимоспособност на почвата, свлачища), температурни амплитуди, инсолация, натоварване от вятър и сняг и изисквания за земетресение.