ПРАВИЛА И УСЛОВИЯ

Моля, уверете се, че избраният от вас план отговаря на вашите нужди, тъй като всички продажби са окончателни. С настоящето продавачът уведомява своите клиенти съгласно чл. 47, ал 1, т.11 от ЗЗП, че с приемането на общите правила и условия преди сключването на договора Купувачът дава изрично съгласие да се откаже от правото си на отказ от покупката по отношение на продуктацифрово съдържание) при условията на чл. 57, ал. 1, т. 11 и т.13 от ЗЗП.

Чл. 57. (Отм. – ДВ, бр. 105 от 2006 г., в сила от 01.01.2007 г., нов – ДВ, бр. 61 от 2014 г., в сила от 25.07.2014 г.) Разпоредбите на чл. 50 – 56 за правото на отказ на потребителя от договора от разстояние или от договора извън търговския обект не се прилагат за договори:

11. сключени по време на публичен търг;
13. за предоставяне на цифрово съдържание, което не се доставя на материален носител, когато изпълнението е започнало с изричното съгласие на потребителя, който е потвърдил, че знае, че по този начин ще загуби правото си на отказ.


Предлаганите архитектурни планове на къщи и други обекти от GP – Архитектурен магазин са проектирани така, че да отговарят както на местните законови норми и правила за обитаване и строителство, така и на международните стандарти, базирани на професионален опит и най-добрите практики в бранша, трупани с годините.

Всяка страна, община, район или населено място имат собствени изисквания към строителсните книжа – специфични правила и норми за устройство, планиане и строителство, и изискват различни оторизации и лицензи. Възможно е планът ви да се наложи да бъде променен, за да съответства на тези местни изисквания. Това важи особено за крайбрежните райони и тези, разположени в сеизмични райони, подложени на силни ветрове и обилен сняг. Ако строите в някоя от тези области, вероятно е необходимо предварително проучване (като напр. геоложко проучване за носимоспособността на почвите и наличие на подпочвени води, роза на ветровете, статистика за снеговалежи, дъждовни сезони и температурни макс./мин). Освен това за да получите Разрешение за строеж, освен архитектурен проект (който ще закупите от нас) ще са необходими още и конструктивен проект, проект за вертикална планировка и проекти по инж. Специалности – ВиК, ОВ, Електро, изработени от лицензирани и правоспособни инженери.

Ние разрешаваме използването на нашите планове, при условие, че остава вашето задължение и съгласие стриктно да спазвате всички местни строителни норми, наредби, разпоредби и изисквания, включително разрешителни и проверки по време на строителството. Препоръчваме да се свържете с местния отдел по Строителство и устройство на територията, главен архитект и/или техническа служба за най-актуалните изисквания.

Тук предоставените архитектурни чертежи са изработени от правоспособни проектанти, но не носят печат от лицензиран архитект, защото не са готови универсални проекти, които да паснат във всеки конкретен случай. Ако е необходимо оторизирането им по закон (както е в повечето случаи) или се изисква от местния отдел за строителство, ще трябва да наемете архитект или инженер, който да прегледа и подпечата плановете. Тази услуга може да бъде извършена и от проектанското бюро на GP – Архитектурен магазин. Моля, ако желаете, обърнете се към нас за оферта. За нас, като автори, ще бъде чест и удоволствие да Ви помогнем дори и с добър съвет от професионалисти.

Проектантът, окомплектовал и оторизирал проекта, носи пълна отговорност за изработването на строителните книжа и съответствието им със закона и строителните норми за конкретния обект.

Проектантът на чертежите, предлагани в този сайт, в качеството си на Лицензодател, предоставя на вас, като Лицензополучател, правото да използвате тези планове за изграждане на съответния обект. Всички наши планове са защитени от Закон за защита на авторското право и сродните му права. Плановете, закупени от вас за вас, не могат да бъдат използвани или препродадени на друго лице, те ви се предоставят за ползване, но собственността им остава на автора-проектант. Тези планове не могат да бъдат копирани или възпроизвеждани по никакъв начин, освен ако не са изрично разрешени.